Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC deliktowej OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym. Ubezpieczenie OC kontraktowej Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania...

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie...

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia budowlano ? montażowe Ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym. Ubezpieczenie maszyn od awarii Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie,...

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie kredytów kupieckich Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów. Ubezpieczenie utraty zysku Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z...