+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia wartości kapitału. Jednym z tych ryzyk, które uniemożliwia realizację tego celu, a które nabiera ostatnio coraz większego znaczenia, jest ryzyko finansowe. Ubezpieczenia finansowe to bardzo rozpowszechniony instrument służący ochronie firm, które w swojej działalności prowadzą szereg transakcji mogących spowodować rozległe straty finansowe. Przeznaczone są one zarówno do minimalizacji ryzyka związanego z działalnością kontrahenta, jak i poprawy własnej płynności.

Ubezpieczenia w działalności gospodarczej

Aby wyrównać niedobory kapitału, przedsiębiorstwa muszą dążyć do maksymalnego przyspieszenia obrotu kapitałowego. Kredyt kupiecki staje się nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Stosowanie przez przedsiębiorstwa sprzedaży z odroczonym terminem płatności jest zatem istotnym instrumentem we współczesnej gospodarce. Kredytowanie odbiorców i proponowanie korzystnych warunków zakupu wiążę się ze wzrostem niepewności w przedsiębiorstwie, a w takich okolicznościach bardzo ważne staje się właściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym. Polityka kredytowa nabywców polega na wyznaczaniu zasad udzielania kredytów handlowych, kryteriów, według których będzie się oceniać wypłacalność poszczególnych nabywców, a także reguł doboru instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego.

Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ta forma ubezpieczenia ryzyka finansowego chroni przedsiębiorstwo przed stratami spowodowanymi przez nierzetelnego kontrahenta. Towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością oraz bankructwem firmy, z którą ubezpieczyciela wiąże umowa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku spółek, które zajmują się sprzedażą towarów lub usług oraz udzielają odroczonego terminu płatności. Można w ten sposób skupić się na zwiększaniu poziomu sprzedaży oraz w całkowicie bezpieczny sposób pozwolić na opóźnienie oczekiwanej płatności.

Ubezpieczenie utraty zysku

Dzięki możliwości ubezpieczenia utraty zysku przedsiębiorstwa mogą sobie poradzić z niezaplanowaną przerwą w produkcji spowodowaną czynnikami losowymi. Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z powodu zdarzenia szkodowego, które jest objęte ubezpieczeniem w ramach polisy dotyczącej ochrony majątku. Dzięki korzystaniu z tego rozwiązania przedsiębiorstwa są mniej narażone na poważne straty, a nierzadko zagrożone utratą płynności finansowej.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń finansowych

Warte omówienia są gwarancje ubezpieczeniowe mające na celu zabezpieczenie dwóch stron zawieranego kontraktu. Wystawiający, który podejmuje się jakiegoś zadania, nie musi przejmować się zabezpieczeniem gotówkowym, które często przerasta jego możliwości. Beneficjent otrzymuje zapewnienie, że zapisy kontraktu zostaną wypełnione, a w przeciwnym razie dostaje od Towarzystwa Ubezpieczeniowego określoną kwotę. Takie rozwiązanie jest tańsze dla firm oraz często pozwala na rozległą działalność bez konieczności posiadania dużego wkładu własnego lub finansowania działalności za pomocą kredytów. Istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia zdolności finansowej, które wykorzystywane jest w firmach spedycyjnych. Ochroną objęty jest tabor, a ubezpieczenie służy wykazaniu swojej sytuacji finansowej, co umożliwia zdobycie licencji.

Ubezpieczenia finansowe są niezwykle przydatnym narzędziem podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu warto porównać oferty konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać optymalne rozwiązanie dla swojej firmy.

ubezpieczenia finansowe
ubezpieczenie zdolności finansowej
ubezpieczenie utraty zysku
ubezpieczenie kredytów
Zadzwoń do nas teraz!