+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenia w działalności gospodarczej

Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia wartości kapitału. Jednym z tych ryzyk, które uniemożliwia realizację tego celu, a które nabiera ostatnio coraz większego znaczenia jest ryzyko finansowe. Aby wyrównać niedobory kapitału należy dążyć do maksymalnego przyspieszenia obrotu kapitałowego.  Kredyt kupiecki staje się nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Stosowanie przez przedsiębiorstwa sprzedaży z odroczonym terminem płatności jest istotnym instrumentem we współczesnej gospodarce. Kredytowanie odbiorców i proponowanie korzystnych warunków zakupu wiążę się ze wzrostem ryzyka w przedsiębiorstwie. W takich okolicznościach bardzo ważne staję się właściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym. Polityka kredytowa nabywców polega na wyznaczaniu zasad udzielania kredytów handlowych, kryteriów, według których będzie się oceniać wypłacalność poszczególnych nabywców, a także reguł doboru instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego.

Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z powodu zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczenia majątku.

Zadzwoń do nas teraz!