Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem