+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenia techniczne wybierane są najczęściej przez firmy budowlane lub technologiczne, które używają kosztownego sprzętu podatnego na awarie oraz uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Ze względu na specyfikę swojej działalności przedsiębiorstwa narażone są na duże straty wynikające z działania czynników losowych, zniszczenia w inny sposób oraz kradzieżą. Oczywiście zakres przedmiotowy polisy zależy od konkretnego towarzystwa, a także typu oferowanego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Ubezpieczeniem w tym przypadku pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora, a także w mieniu otaczającym. Polisa przeznaczona jest dla firm budowlanych oraz przedsiębiorstw zajmujących się pracami wykończeniowymi. Może chronić również podwykonawców, co jest niezwykle istotne w przypadku większej budowy. Ogólnie rzecz biorąc, chronione w tym przypadku jest mienie, które stanowi przedmiot budowy, a zatem jest wykorzystywane do wykonywania wszelkich prac kontraktowych.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Powyższe ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie. Takie <strong>ubezpieczenie techniczne</strong> obejmuje w szczególności uszkodzenia spowodowane przez wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, używanie jej niezgodnie z przeznaczeniem lub w niewłaściwy sposób oraz wszelkie awarie techniczne – rozerwanie wskutek nadmiernego ciśnienia czy też zwarcia i spięcia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia również ochronę w przypadku celowego zniszczenia danego sprzętu, aktów wandalizmu oraz kradzieży.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny standardowo ubezpieczany jest od zdarzeń losowych, t.j. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania itp. Jednak to nie eliminuje poważnych ryzyk związanych z użytkowaniem takiego rodzaju urządzeń. Dlatego z reguły ubezpieczone są również skutki takich zdarzeń jak przepięcia, upadek podczas przenoszenia, kradzież i inne. Jaki sprzęt elektroniczny wchodzi w zakres omawianego typu ubezpieczenia technicznego? Każda z ubezpieczalni posiada swoją unikalną ofertę, jednak najważniejsze kwestie powtarzają się we wszystkich propozycjach. Ochroną objęte są komputery, sprzęt medyczny, urządzenia telewizyjne, sprzęt biurowy itp. Oprócz tego ubezpieczenie oferuje ochronę telefonów służbowych oraz nośników danych (w niektórych opcjach pozwala również na finansowanie odtworzenia istotnych zapisów z uszkodzonych urządzeń).

Ubezpieczenie techniczne to podstawa działalności w branżach, w których przedsiębiorstwa wykorzystują drogi oraz zaawansowany sprzęt. W skrajnych przypadkach może zabezpieczyć firmę przed stratami, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do jej upadku. Aby uzyskać najlepszą ofertę, warto skontaktować się z pośrednikiem, który dostarczy propozycje największych towarzystw ubezpieczeniowych.

ubezpieczenia techniczne
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
ubezpieczenie elektroniki
Zadzwoń do nas teraz!