+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Rynek ubezpieczeń dobrowolnych w Polsce nieustannie się rozwija, chociaż przeciętny Polak korzysta najczęściej z  ubezpieczenia samochodu ponad obowiązkowe OC oraz ubezpieczenia mieszkania. Turyści często podróżujący korzystają jeszcze z ubezpieczeń wypadkowych w trakcie wyjazdu za granicę, a rodzice ubezpieczają swoje dzieci w trakcie pobytu w szkole. Tymczasem rynek ubezpieczeń oferuje znacznie więcej możliwości i to takich, które znacząco poprawiają komfort życia. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej, co to jest?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to ubezpieczenie prawne, rodzaj polisy, która uaktywnia się wówczas, gdy osoba ubezpieczona egzekwuje swoje prawa w sądzie. Koszty postępowań sądowych w Polsce są stosunkowo wysokie, a to oznacza, że wiele osób rezygnuje z roszczeń w sądzie cywilnym ,właśnie z powodu kosztów, nawet wtedy, gdy może spodziewać się wyroku na swoją korzyść. Zwrot kosztów sądowych w przypadku wygranej nie uwzględnia kosztów choćby adwokata reprezentującego powoda w sądzie. Dlatego w większości spraw następuje ich zaniechanie. Decydując się na ubezpieczenie pomocy prawnej, otrzymuje się zwrot najważniejszych, poniesionych kosztów, związanych z procesem sądowym.

Zakres polisy ochrony prawnej

W zależności od ubezpieczyciela, zakres świadczeń może być różny, najczęściej jednak obejmuje: 

 • zestaw kosztów związanych z zatrudnieniem adwokata/radcy prawnego
 • wydatki jakie powód musi ponieść, aby dojechać do budynku sądu
 • koszty postępowania sądowego oraz wszelkich opłat sądowych związanych z przebiegiem procesu, opłata za pozew, apelację, koszty opinii biegłych
 • koszty postępowania egzekucyjnego
 • koszty strony przeciwnej, gdy taką decyzję podejmie sąd
 • koszty postępowań przed organami administracji państwowej oraz samorządowej 

Ubezpieczenie prawne w Polsce oferuje również polisę ubezpieczenia osób fizycznych, obejmującą samego ubezpieczonego i jego rodzinę, w zakresie, np: 

 • obrony w sprawach cywilnych, ale też karnych o znikomej szkodliwości
 • ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku 
 • ochrona danych osobowych
 • spraw z obszaru praw konsumenckich 
 • obrony w sprawach związanych z prawem pracy 

Różne strony ubezpieczenia ochrony prawnej

Warto pamiętać, że ubezpieczenie ochrony prawnej ma wiele wariantów. Tego rodzaju ubezpieczenie może zawrzeć również osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dla tej opcji polisa zwykle obejmuje zwrot kosztów pomocy prawnej w sporach z organami administracji publicznej, sprawach odszkodowawczych czy sporach w obszarze prawa pracy. Działa również obszarze prawa karnego, wykroczeń i gospodarczym. Ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej obejmuje także podstawowe działania związane z działalnością przedsiębiorcy, takie jak: analiza umów, stanu prawnego, sporządzanie opinii prawnej. 

Odmianą ubezpieczenia ochrony prawnej jest wariant dot. obszaru zdarzeń komunikacyjnych. Osoba ubezpieczona otrzymuje zwrot kosztów ochrony prawnej np. w okolicznościach postępowania administracyjnego, dążącego do odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego auta. Działa, gdy ubezpieczony uszkadza pojazd z powodu wjechania w dziurę jezdni gminnej czy prywatnej. Uaktywnia się w razie wszczęcia postępowania w sprawie przestępstwa drogowego czy wykroczenia, udziału w kolizji czy wypadku, w razie sporu przy umowie kupna-sprzedaży pojazdu, przy braku staranności naprawy pojazdu. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu zawodowym

Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu zawodowym to kolejne ubezpieczenie dla zawodów podatnych na przewinienia zawodowe. Zwykle w tych profesjach obowiązuje co najmniej jedno obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale bardziej zapobiegliwi wykonawcy wrażliwych zawodów, mogą skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych. Do takich należy ubezpieczenie ochrony prawnej, które może obejmować: 

 • roszczenia odszkodowawcze przeciwko ubezpieczonemu w życiu zawodowym
 • spory z ZUS
 • sprawy karne w życiu zawodowym
 • naruszenia dóbr osobistych 
 • zniesławienia lub znieważenia ubezpieczonego

Jak wybrać ubezpieczyciela ochrony prawnej?

Nie wszystkie obecne na rynku firmy ubezpieczeniowe oferują tego rodzaju ubezpieczenie. Można się jednak spodziewać, że najszybciej znajdą się one w ofercie tych największych, stabilnych i funkcjonujących od bardzo dawna. Stosunkowo niewielka ilość ubezpieczycieli umożliwia staranne zapoznanie się z ofertą każdego z nich. Jednak o wyborze określonej oferty decydują zwykle dwa czynniki: cena oraz zakres polisy. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla danego rodzaju polisy. 

Ubezpieczyciel zapewniający ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje pokrycie kosztów usług prawnych lub sądowych, ale sam nie uczestniczy w sądzie i nie jest stroną sporów prawnych w imieniu ubezpieczonego. Towarzystwo ubezpieczeń ochrony prawnej nie narzuca zwykle z czyich usług powinien skorzystać ubezpieczony, jednak w ramach polisy osoba ubezpieczona otrzymuje listę rekomendowanych przez towarzystwo adwokatów oraz radców prawnych dla danej specjalizacji i opcji polisy. Polisa zwykle też zawiera możliwość nielimitowanych ilością i czasem konsultacji telefonicznych, porad prawnych z prawnikami pochodzącymi z listy. 

Zadzwoń do nas teraz!