+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest w dużej mierze uzależnione zdrowia rolników oraz od zdarzeń losowych. Pożary, nawałnice, obfite ulewy i powodzie mogą w jednej chwili pogorszyć sytuację ekonomiczną rolnika, a podczas pracy może dojść do uszkodzeń ciała lub śmierci. Spoczywający na rolnikach obowiązek ubezpieczenia zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późniejszymi zmianami) tylko w niewielkiej części może rekompensować straty powstałe np. w wyniku pożaru.

Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa. Na mocy umowy OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do tego, że zapłaci odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie upraw i zwierząt
Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie budynków
Jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

ubezpieczenie rolnicze
ubezpieczenie w branży rolniczej
Zadzwoń do nas teraz!