+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl
Ubezpieczenie majątkowe

Czasem niewielki wydatek na zakup ubezpieczenia może być najlepszym sposobem na szybkie otrzymanie kompensacji strat materialnych. Ubezpieczenie majątkowe to jedno z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń, które może uchronić osoby ubezpieczone przed znacznymi stratami finansowymi w przypadku zaistnienia szkód spowodowanych m.in. kradzieżą, pożarem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Spójrzmy zatem, co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie są jego rodzaje.

Spis treści:

  • Czym są ubezpieczenia majątkowe?
  • Różnice między ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi
  • Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych? ? podział ubezpieczeń majątkowych
  • Co musi zawierać polisa w przypadku ubezpieczenia majątkowego?

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe to rodzaj ubezpieczeń, które kompensują skutki zdarzeń losowych dotyczących mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Jak można przeczytać w Art. 821 Kodeksu Cywilnego „przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być dowolny interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu?. Najpowszechniejszymi rodzajami ubezpieczeń są ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Ubezpieczenia majątkowe są zaliczane do grupy ubezpieczeń gospodarczych. Niekiedy używa się również innego określenia, a mianowicie ubezpieczenie od szkód, ponieważ na podstawie ubezpieczenia majątkowego mogą być wyrównane skutki zdarzeń losowych, które stały się przyczyną strat o charakterze majątkowym.

Oznacza to, że ubezpieczenie majątkowe pokryje straty materialne, które powstały w wyniku szkody. Podmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą być zarówno osoby fizyczne jak również osoby prawne (np. firma lub organizacja). Suma ubezpieczenia jest zależna od wartości przedmiotu ubezpieczenia, a polisa zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie na okres do jednego roku. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy utraconego lub zniszczonego mienia oraz odpowiedzialność cywilną, czyli zobowiązania wynikające ze szkody wyrządzonej osobom trzecim. Zazwyczaj w polisie ubezpieczeniowej jest określony szereg zdarzeń, w których ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczenie.

Różnice między ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi

Podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi są widoczne w przedmiocie, podmiocie i okresie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko osobowe dotyczące życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest natomiast ryzyko majątkowe obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby, która posiada ubezpieczenie. Różnica dotycząca podmiotu ubezpieczenia polega na tym, że podmiotem ubezpieczenia osobowego może być wyłącznie osoba fizyczna, natomiast w przypadku ubezpieczenia materialnego podmiotem mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Ubezpieczenia majątkowe są zazwyczaj ubezpieczeniami krótkoterminowymi, tj. firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują polisę trwającą do roku. Ubezpieczenia osobowe mogą być z kolei zakupione na dłuższy okres. Warto również zauważyć, że charakter ubezpieczenia osobowego wyraża się w świadczeniu, a roszczenia z tytułu ubezpieczenia majątkowe zawsze są odszkodowaniami.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych? ? podział ubezpieczeń majątkowych

Można wyróżnić kilka sposobów na podział ubezpieczeń majątkowych. Najpopularniejsze są podział na ubezpieczenia nieruchomości, komunikacyjne czy turystyczne oraz podział na ubezpieczenia majątkowe przeznaczone dla odbiorców indywidualnych i korporacyjnych (firm). Można wyróżnić również obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe jak np. jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych, czyli OC. Jest to dość szczególny rodzaj ubezpieczenia, ponieważ obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. OC muszą posiadać np. wszyscy właściciele samochodów.

Innym rodzajem obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego jest zawodowe ubezpieczenie OC. Muszą je posiadać przedstawiciele niektórych zawodów, a polisa ma na celu pokrycie ich błędów popełnionych przy pracy. Zawodowe ubezpieczenie OC muszą posiadać m.in. lekarze, adwokaci, organizatorzy imprez masowych oraz rzeczoznawca majątkowy. Kolejnym ubezpieczeniem, na które warto zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie od zdarzeń losowych, które obejmuje uszkodzenie mienia spowodowane przez klęski żywiołowe jak np. pożar, powódź, huragan i inne. Ubezpieczenie przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem obejmuje szkodę lub utratę mienia wskazanego w polisie. Ubezpieczenie maszyn od wypadków technicznych (tzw. ubezpieczenie awaryjne) to ubezpieczenie, którego posiadanie zaleca się osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystuje się różnego rodzaju maszyny. Ubezpieczenia majątkowe obejmują również m.in. ubezpieczenie majątkowe firmy, różne formy ubezpieczeń dla podróżnych, ubezpieczenia dla rolników oraz Autocasco (AC).

Co musi zawierać polisa w przypadku ubezpieczenia majątkowego?

Ubezpieczenie majątkowe składa się z kilku ważnych elementów. Podstawowym z nich jest określenie przedmiotu objętego ochroną. Może to być np. nieruchomość, samochód lub inny przedmiot. Tak samo istotny jest zakres ochrony, czyli ustalenie, przed czym będzie chronić ubezpieczenie (np. przed działalnością osób trzecich lub przed zdarzeniami losowymi). Następną kwestią jest suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej z tytułu posiadanego ubezpieczenia. W polisie powinna się też znajdować klauzula wyłączenia odpowiedzialności, czyli opis sytuacji i warunków, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W niektórych przypadkach (szczególnie, kiedy przedmiotem ubezpieczenia są dobra o wysokiej wartości) w polisie znajduje się także franszyza redukcyjna, czyli wysokość szkody, którą osoba ubezpieczona musi pokryć we własnym zakresie. Jest to zatem swego rodzaju limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

Zadzwoń do nas teraz!