Ubezpieczenie mieszkania / domu

Ubezpieczenie mieszkania / domu

Co może zostać objęte ochroną? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe...
Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Co może zostać objęte ochroną? Najpopularniejszymi ubezpieczeniami pojazdu są: OC, AC, NNW oraz Assistance. OC – zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich...
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Co może zostać objęte ochroną? Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego uważane są:...
Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży

Co może zostać objęte ochroną? koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie? ubezpieczenie turystyczne dla...
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ? za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia...
Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie upraw i zwierząt Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie budynków...